Korekta Raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2002r.

Warszawa, dnia 2003-02-13
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w przekazanym Raporcie okresowym za czwarty kwartał 2002r. z dnia 12 stycznia 2003r. podano wyniki 4 kwartału 2002r. oraz wyniki 3 kwartału 2002r. (01.07.2002 do 30.09.2002).

Przesyłamy skorygowany raport za 4 kwartał 2002 przedstawiający wyniki 4 kwartału oraz 4 kwartału narastająco (12.04.2002 do 31.12.2002)

Pozycja “Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej” oraz ”Środki pieniężne na początek okresu” w czwartym kwartale 2002r. zostały skorygowane do wartości, odpowiednio: -314,26 tys.zł i 11.936,02 tys.zł

Podstawa Prawna:

Prezes Zarządu
Artur Rykowski