Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 20 maja 2015r. otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej, dotyczące transakcji na akcjach Capital Partners S.A. dokonanych przez osobę blisko z nim związaną.
Z wyżej wymienionego zawiadomienia wynika, że: i) w dniu 14 maja 2015r. dokonana została transakcja kupna 6.561 akcji Spółki po cenie 2,53 zł za jedną akcję, ii) w dniu 15 maja 2015r. dokonana została transakcja kupna 2.739 akcji Spółki po cenie 2,58 zł za jedną akcję, oraz iii) w dniu 18 maja 2015r. dokonana została transakcja kupna 10.700 akcji Spółki po cenie 2,55 zł za jedną akcję. Powyższe transakcje zostały dokonane w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Zawiadomienie zostało sporządzone dnia 20 maja 2015 roku
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Paweł Bala

Prezes Zarządu