Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Warszawa, dnia 2007-02-12
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 12 lutego 2007r. otrzymał zawiadomienie od Pana Konrada Korobowicza, Wiceprezesa Zarządu Capital Partners S.A., o dokonanej przez niego transakcji na papierach wartościowych Spółki.
W dniu 6 lutego 2007r. Pan Konrad Korobowicz sprzedał 100.000 szt. akcji po cenie 8,40 zł za każdą akcję w trybie transakcji pakietowej pozasesyjnej na rynku regulowanym.

Podstawa Prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o ofercie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Prezes Zarządu
Paweł Bala