Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Warszawa, dnia 2007-03-16
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 16 marca 2007r. otrzymał zawiadomienie od Pana Jurija Sadowskiego, Członka Rady Nadzorczej Capital Partners S.A., o dokonaniu przez niego transakcji na papierach wartościowych Spółki.
W dniu 15 marca 2007r. Pan Jurij Sadowski nabył 10.000 szt. akcji po średniej cenie 11,98 zł za akcję w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na rynku regulowanym.

Podstawa Prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Prezes Zarządu
Paweł Bala