Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Warszawa, dnia 2007-07-04
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 40/2007 – informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 4 lipca 2007r. otrzymał zawiadomienie od Pana Jurija Sadowskiego, Członka Rady Nadzorczej Capital Partners S.A., o dokonaniu przez niego transakcji na papierach wartościowych Spółki.
W dniu 2 lipca 2007r. Pan Jurij Sadowski nabył 2.000 szt. akcji po średniej cenie 16,12 zł, w dniu 3 lipca 2007r. 3.000 akcji po średniej cenie 16,10 zł oraz w dniu 4 lipca 2007r. 2.000 akcji po średniej cenie 15,99 zł. Wszystkie transakcje zostały zawarte w trybie sesyjnym zwykłym na rynku regulowanym.

Podstawa Prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Prezes Zarządu
Paweł Bala