Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Warszawa, dnia 2007-10-08
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 44/2007 – informacja uzyskana w trybie art. 160 ust 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 5 października 2007r. otrzymał zawiadomienie od Pana Pawła Bala, Prezesa Zarządu Capital Partners S.A., o dokonaniu przez niego transakcji na papierach wartościowych Emitenta.
W dniu 1 października 2007r. Pan Paweł Bala sprzedał 160.000 szt. akcji po cenie 10,90 zł za jedną akcję, w trybie transakcji pakietowej pozasesyjnej na rynku regulowanym.

Podstawa Prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Prezes Zarządu
Paweł Bala