Informacja o wprowadzeniu zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 sierpnia 2020 roku wraz z projektem uchwały na żądanie Akcjonariusza

Zarząd Capital Partners S.A. (dalej: Spółka) informuje o wprowadzeniu zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 sierpnia 2020 roku. Zmiana została dokonana na żądanie Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, tj. Pana Pawła Bala.
Pan Paweł Bala wniósł o wprowadzenie do porządku obrad po punkcie 8 następującego punktu: 9. „Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia (wyrównania) straty za 2019 rok oraz obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 15.300.000,00 złotych w drodze zmiany statutu, poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wyrównania poniesionych strat”, oraz przedłożył projekt uchwały odnośnie wprowadzonego punktu porządku obrad.

Projekt uchwały:

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 sierpnia 2020 roku

w przedmiocie pokrycia (wyrównania) straty oraz obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wyrównania poniesionych strat

§ 1. Pokrycie (wyrównanie) straty za 2019 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby odnotowana w roku obrotowym 2019 strata netto w kwocie 10.256.913,16 zł została pokryta (wyrównana) poprzez obniżenie kapitału zakładowego.

§ 2. Obniżenie kapitału zakładowego

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 17.000.000,00 złotych do kwoty 1.700.000,00 złotych, to jest o kwotę 15.300.000,00 złotych.
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostaje dokonane poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji z kwoty 1,00 złotych do kwoty 0,10 złotych (10 groszy), to jest o kwotę 0,90 złotych (90 groszy).
3. Kwotę obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 15.300.000,00 złotych przeznacza się w całości na wyrównanie poniesionych przez Spółkę strat, w tym za 2019 rok w wysokości 10.256.913,16 złotych oraz za 2018 rok w wysokości 5.043.086,84 złotych.
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje bez wypłaty jakichkolwiek środków na rzecz Akcjonariuszy.

§ 3. Zmiana Statutu Spółki

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.700.000,00 złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym:
a. 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b. 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c. 9.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d. 520.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e. 4.980.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
f. (skreślony)”

§ 4. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu zmienionego w związku z podjętą uchwałą o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§ 5. Pozostałe postanowienia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć niewyrównaną poprzez obniżenie kapitału zakładowego część straty za 2018 rok w wysokości 7.113.398,65 złotych z kapitału zapasowego, w tym z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wchodzą w życie z dniem rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 sierpnia 2020 r., uwzględniający ww. żądanie Akcjonariusza oraz projekty uchwał w sprawach objętych zmienionym porządkiem obrad.

Porządek obrad ZWZ Capital Partners SA zwołanego na dzień 12 sierpnia 2020 roku – po zmianie na żądanie Akcjonariusza

Projekty uchwał ZWZ Capital Partners SA zwołanego na dzień 12 sierpnia 2020 roku – po zmianie na żądanie Akcjonariusza

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Paweł Bala

Prezes Zarządu