Informacja dotycząca niestosowania niektórych zasad określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW

Zarząd Capital Partners S.A. w wykonaniu obowiązku określonego w § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że w związku ze zmianami w treści dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, wprowadzonymi uchwałą nr 19/1307/2012 z dnia 21.11.2012 r. przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przyjął do stosowania z dniem 1 stycznia 2013 r. znowelizowaną treść dokumentu z wyłączeniem:

1. Zasady określonej w części II pkt. 1.9a): „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: (…)
9a) zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,”
Uzasadnienie:
Według opinii Zarządu Spółki dokumentowanie oraz przebieg dotychczasowych walnych zgromadzeń zapewnia transparentność Spółki oraz chroni prawa wszystkich akcjonariuszy. Ponadto informacje dotyczące projektów uchwał oraz podejmowanych uchwał Spółka przekazuje w formie raportów bieżących, a także publikuje na stronie internetowej. W związku z tym inwestorzy mają możliwość zapoznania się ze sprawami poruszanymi na walnym zgromadzeniu. Obecnie Spółka nie posiada infrastruktury technicznej koniecznej do spełnienia tej zasady, niemniej nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości, zgodnie z wypracowanymi standardami rynkowymi.

2. Zasady określonej w części II pkt. 2: „Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1.”
Uzasadnienie:
Emitent zapewnia jedynie częściowe funkcjonowanie strony internetowej w języku angielskim. Zgodnie z wiedzą Zarządu na temat struktury akcjonariatu Emitenta, komunikowanie się z Inwestorami w języku polskim jest na dzień dzisiejszy wystarczające, a ponoszenie w tej sytuacji dodatkowych kosztów związanych z tłumaczeniami (dot. przede wszystkim raportów bieżących i okresowych) jest nieuzasadnione.

3. Zasady określonej w części IV pkt 10: „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.”
Uzasadnienie:
Obecnie Statut Spółki nie przewiduje możliwości zapewnienia akcjonariuszom uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków elektronicznych. Ponadto w ocenie Zarządu Spółki organizacja walnych zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej niesie za sobą zagrożenia zarówno natury prawnej jak i technicznej. Ułatwienia natury technicznej mogą bowiem spowodować naruszenie obowiązujących norm prawnych, których negatywne skutki mogą istotnie przewyższać potencjalne korzyści wynikające z możliwości zdalnego uczestniczenia w walnym zgromadzeniu. W ocenie Zarządu obowiązujące w Spółce zasady udziału w walnych zgromadzeniach umożliwiają właściwą i efektywną realizację praw wynikających z akcji i wystarczająco zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy, w tym mniejszościowych, a dotychczas Spółka nie otrzymywała żadnych sygnałów świadczących o utrudnieniach w wykonywaniu praw akcjonariuszy. Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości na bazie wypracowanych standardów rynkowych zapewniających również bezpieczeństwo prawne.

Podstawa prawna:
§ 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Paweł Bala

Prezes Zarządu

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku, wskazane powołanym raportem bieżącym nr 2/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku nie ulegają zmianie, przy czym w związku ze sprzedażą wszystkich akcji spółki zależnej, Spółka nie będzie sporządzała skonsolidowanych sprawozdań kwartalnych i skonsolidowanego raportu półrocznego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 – informacje bieżące i okresowe

Paweł Bala

Prezes Zarządu