Dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji Capital Partners S.A.

Warszawa, dnia 2007-02-09
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 24.040.000 akcji zwykłych na okaziciela Capital Partners S.A. serii A, B, C, D i E oznaczonych kodem “PLCPTLP00015”, notowanych dotychczas na rynku równoległym. Uchwała Zarządu Giełdy wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: par. 34 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Podstawa Prawna: art. 34 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala