Dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego na rynku równoległym

Warszawa, dnia 2004-07-19
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 16 lipca 2004r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą Nr 229/2004 dopuścił do obrotu giełdowego na rynku równoległym 2.300.000 (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki Capital Partners S.A., o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLCPTLP00015 pod warunkiem ich wycofania z obrotu na rynku Centralnej Tabeli Ofert S.A.
Jednocześnie informujemy, że w dniu 19 lipca br. złożony został wniosek o wycofanie akcji spółki Capital Partners S.A. z obrotu na rynku nieurzędowym Centralnej Tabeli Ofert S.A.

Podstawa Prawna: par. 4 ust.1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001