Decyzja Zarządu o podwyższeniu kapitału

Warszawa, dnia 2005-12-21
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2005r, po otrzymaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, podjął decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze publicznej oferty akcji serii C.
Jednocześnie Zarząd zdecydował o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 stycznia 2006r., z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
7. Powołanie komisji skrutacyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej oferty akcji serii C. Proponowanym dniem prawa poboru jest 20 lutego 2006 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji serii C, praw do akcji serii C oraz praw poboru akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W związku z zamiarem zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki, Zarząd podaje poniżej dotychczas obowiązujące postanowienia oraz proponowane zmiany:

Dotychczasowe brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.300.000,00 (słownie dwa miliony trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:
a) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o
numerach od 000001 do 500000,
b) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii B o numerach od 0000001 do 1800000,

Proponowane brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 4.600.000 do 6.900.000 (słownie: od cztery miliony sześćset tysięcy do sześć milionów dziewięćset tysięcy) złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:
a) 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
c) od 2.300.000 do 4.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C

Treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd poda do publicznej wiadomości zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Wiceprezes Zarządu
Konrad Korobowicz