Częściowa zmiana przedmiotu zastawu finansowego

Warszawa, dnia 2010-06-01
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 14/2010 – Częściowa zmiana przedmiotu zastawu finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A., w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 15/2008 z dnia 25 kwietnia 2008r. oraz Raportu bieżącego nr 3/2009 z dnia 16 stycznia 2009r., informuje o częściowej zmianie przedmiotu zastawu finansowego ustanowionego celem zabezpieczenia wierzytelności PKO BP S.A. wynikającej z zawartej w dniu 22 kwietnia 2008r. Umowy kredytowej w formie limitu kredytowego wielocelowego na kwotę 20 mln złotych.
W dniu 1 czerwca 2010r. zwolniony został zastaw na 1.141.600 akcjach BIPROMET S.A. o wartości nominalnej 114.160,00zł, oraz ustanowiony został zastaw na 1.550.000 akcjach CP Energia S.A. o wartości nominalnej 1.550.000,00zł.
Aktualnie zastaw finansowy ustanowiony jest na akcjach CP Energia S.A. w łącznej liczbie 7.750.000 sztuk, o wartości nominalnej 7.750.000,00zł, stanowiących 31,63% kapitału zakładowego CP Energia S.A., uprawniających Emitenta do 7.750.000 głosów stanowiących 31,63% wszystkich głosów.
Pozostałe informacje przekazane Raportem bieżącym nr 15/2008 nie uległy zmianie.

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Prezes Zarządu
Paweł Bala